ارزیابی عملکرد کارکنان چکیده این مقاله روش انجام ارزیابی عملکرد کارکنان را شرح می‌دهد. معیارهای ارزیابی عملکرد، ارتباط بین ارزیابی عملکرد با ارزشیابی مشاغل و حقوق و مزایا، فنون مختلف ارزیابی عملکرد، اهداف، مکان و زمان ارزیابی عملکرد، خصوصیات شخصیتی ارزیاب و سایر نکات و جزئیات انجام ارزیابی عملکرد از جمله مباحث این مقاله هستند. […]

مدیریت منابع انسانی -((پاورپوینت- ptt )) مدیریت منابع انسانی مقدمه: این مقاله به صورت خلاصه موضوع مدیریت منابع انسانی را معرفی می‌کند و به برخی از تعاریف و هم‌چنین برخی مفاهیم مربوط شامل تاریخچه، فلسفه، اهداف، وظایف، رویکرد و فعالیت‌ها اشاره می‌کند. مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت دارد […]

انواع بازاریابی-((پاورپوینت- ptt ))  انواع بازاریابی بازاریابی: خود شخصی یعنی تمام فعالیتهایی که برای ایجاد ، حفظ یا تغییر طرز فکر و برداشت رقبا و دیگران نسبت به فرد انجام می گیرد و بازاریابی شخصی باعث افزایش اعتماد به نفس ، امید وکامیابی افراد می شود . بازاریابی شخصی یعنی شناساندن و عرضه قابلیتها و […]

بودجه و سازمان های بودجه ایی-((پاورپوینت- ptt )) بودجه و سازمان های بودجه ایی نظام مالی دولت و به دنبال آن نظام حسابداری دولتی ، تحت تاثیر شبکه عظیم و پیچیده ای از تصمیم گیریهای مراجع قانونی کشور است و گردش کار و مراحل عملیاتی گسترده ای دارد . ذیلا مختصراز وظایف مسئولان و واحدهای […]

کانال تحقیق ,پایان نامه رایگان

برای مشاهده کانال ما....اینجا..👈👈 کلیک کنید