قاچاق انسان-((ورد- word )) قاچاق انسان مقدمه: پدیده قاچاق انسان به انگیزه بهره کشی جنسی و یا بردگی و یا کار اجباری و یا برداشت اعضا و جوارح امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده و این قضیه باعث شده که اکثر کشورهای جهان اقدام به تصویب قوانین و اتخاذ تدابیری در زمینه جرم انگاری […]

طبقات ارث-((ورد- word-doc-dox )) طبقات ارث مقدمه: مقررات اکثر کشورها در مبحث احوال شخصیه، خصوصاً در باب ارث، صرف‌نظر از اینکه تابع کدام یک از نظام‌های حقوقی کنونی باشند؛ تحت تأثیر مذهب و اعتقادات ساکنان و مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی همان کشور است و این تأثیرپذیری از دین و آیین به ویژه در قوانین کشورهای […]

نقش و اعتبار سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضایی-pdf مقدمه: این مقاله در چهار مبحث، نقش و اعتبار اسناد رسمی در امنیت حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد. گفتار اول از مبحث اول اسناد رسمی موردنظر در مقاله را تبیین می‌نماید. گفتار دوم منظور از امنیت قضایی و در گفتار سوم مطالبی پیرامون تعریف […]

نقش و اعتبار سند رسمی در امنیت اقتصادی و قضایی مقدمه: این مقاله در چهار مبحث، نقش و اعتبار اسناد رسمی در امنیت حقوقی را مورد بررسی قرار می‌دهد. گفتار اول از مبحث اول اسناد رسمی موردنظر در مقاله را تبیین می‌نماید. گفتار دوم منظور از امنیت قضایی و در گفتار سوم مطالبی پیرامون تعریف […]

قانون مجازات اسلامی ایران-((پی دی اف-pdf)) قانون مجازات اسلامی ایران: باب اول – مواد عمومی ماده ۱ قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود. ماده ۲ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ‌باشد جرم […]

قانون مجازات اسلامی ایران-((ورد-word-doc-dox)) قانون مجازات اسلامی ایران باب اول – مواد عمومی ماده ۱ قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می‌شود. ماده ۲ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ‌باشد جرم محسوب می‌شود. […]

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی-((پی دی اف-pdf)) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی: گر چه همه جرایم به نوعی امنیت را خدشه دار می کنند اما، در برخی جرایم این خصیصه روشن تر است. به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند. چنان که جرایمی مانند […]

جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی-((ورد-word-doc-dox)) جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی: گر چه همه جرایم به نوعی امنیت را خدشه دار می کنند اما، در برخی جرایم این خصیصه روشن تر است. به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت ملی و آسایش عمومی در ارتباط هستند. چنان که جرایمی مانند جاسوسی، محاربه، […]

اسناد رسمی- ((پی دی اف- pdf )) اسناد رسمی: اشاره: تعریف سنتی از سند رسمی که براساس مواد ۱۲۸۴ ـ ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی ارائه شده، قلمرو مفهوم آن را به عنوان یک دلیل در دادرسی محدود می‌کند؛ در حالی که نقش سند رسمی به دادرسی محدود نبوده و علاوه بر آن به عنوان […]

اسناد رسمی-((ورد- word-doc-dox )) اسناد رسمی اشاره: تعریف سنتی از سند رسمی که براساس مواد ۱۲۸۴ ـ ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی ارائه شده، قلمرو مفهوم آن را به عنوان یک دلیل در دادرسی محدود می‌کند؛ در حالی که نقش سند رسمی به دادرسی محدود نبوده و علاوه بر آن به عنوان ابزار اثبات حقوق […]

کانال تحقیق ,پایان نامه رایگان

برای مشاهده کانال ما....اینجا..👈👈 کلیک کنید